Zasady postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy jest podmiotem wykwalifikowanym do wyceny nieruchomości. Każda osoba fizyczna która uzyskała licencję na wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego podlega odpowiedzialności zawodowej od momentu wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Dlatego zawsze upewnić się czy dana osoba podająca się za rzeczoznawce faktycznie posiada wymagane uprawnienia do wykonywania konkretnego zawodu. Informację o tym można uzyskać za pomocą wskazanego powyżej rejestru. Jeśli jednak w toku prowadzonego postępowania dany rzeczoznawca według nas naruszy prawo przysługuje nam uprawnienie do złożenia skargi na jego czynności. Przedstawiona procedura przybliży mechanizm jaki służy do pociągnięcia do tej odpowiedzialność. Odpowiednią umotywowaną skargę zawierającą imię i nazwisko rzeczoznawcy majątkowego, którego dotyczy skarga, zarzuty dotyczące niewłaściwego wykonywania przez niego czynności zawodowych, dokumenty potwierdzające te zarzuty, w tym przede wszystkim operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Organem do którego kierujemy daną skargę jest Minister Infrastruktury jako organ sprawujący nadzór nad działalnością zawodową rzeczoznawców majątkowych, rozpatruje skargi złożone na działalność tych osób. Otrzymanie skargi powoduje wszczęcie postępowanie z urzędu przez Ministra Infrastruktury w sprawie odpowiedzialności zawodowej i przekazuje sprawę do dalszego rozpoznania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi. Istotnym faktem dotyczącym całego postępowania jest brak możliwości czynnego udziału w nim przez osobę skarżącą. Osoba która wniosła skargę może jedynie oczekiwać na wynik postępowania i uzyskuje na jego zakończenie o decyzji podjętej przez organ prowadzący. Postępowanie składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to postępowanie wyjaśniające przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, po przekazaniu jej do rozpoznania przez Ministra. Drugim etapem jest natomiast ponowne postępowanie przed Ministrem Infrastruktury. Wydaje on na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego wydaje decyzję o zastosowaniu kar dyscyplinarnych lub o umorzeniu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Celem tego postępowania jest ustalenie czy rzeczoznawca nie naruszył przepisów ustawy wykonując czynności zawodowe nie naruszył obowiązków określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i dotyczy wyłącznie uprawnień lub licencji zawodowych. Postępowanie które nie zakończyło się uniewinnieniem oskarżonego skutkuje orzeczeniem wobec rzeczoznawcy następujących kar dyscyplinarnych: upomnienia, nagany, zawieszenie uprawnień zawodowych na okres od 3 miesięcy do 1 roku, zawieszenie uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ponownego ubiegania się o ich nadanie, pozbawienie uprawnień zawodowych a możliwością ubiegania się o ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia. Taki szeroki wachlarz kar ma na celu zdyscyplinowanie rzeczników. Należy jednak pamiętać jedynie działanie naruszające przepisy ustawy może podlegać skardze. Dlatego bardzo jest istotne poszerzanie we własnym zakresie wiedzy dotyczącej działania podmiotów z którymi ma się do czynienia. Tyczy się to nie tylko zawodu rzecznika, ale powinno to odnosić się do każdego podmiotu którego działania są regulowane prawem.

Dodaj komentarz