Rzeczoznawca – czym się zajmuje?

Szacowanie wartości majątku, nieruchomości itd. jest bardzo trudne i wymagające. Wymaga wiedzy, przygotowania i doświadczenia. Na tej podstawie podejmowanie są poważne decyzje, dotyczące np. odszkodowań. Dlatego zdobycie uprawnień rzeczoznawcy nie jest łatwe i wymaga odpowiedniego przygotowania. Rzeczoznawca to tytuł, który można więc uzyskać dopiero po spełnieniu określonych warunków. Ważne jest, by taka osoba była doświadczona w danej branży, by miała wiedzę i umiejętności, wykształcenie itd. Dzięki temu można na podstawie posiadanych danych dokładnie szacować te wszystkie koszty. Dlatego uzyskiwanie takiego tytułu jest drogą trudną i długą. Trzeba się wykazać udokumentowaną widzą i doświadczeniem. Zasady nadawania tytułu rzeczoznawcy są określone w przepisach szczegółowych. Osoba musi być w danym zawodzie czy dziedzinie doświadczona, jest to kluczowe. By uzyskać taki tytuł, jeśli już spełnimy te warunki, należy zdać egzamin. Na podstawie wyników egzaminu przyznaje się uprawnienia w tym zakresie, w danej dziedzinie. Podstawowe wymagania, które muszą być respektowane w przypadku ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy, to wymóg posiadania wyższego wykształcenia i tytułu magistra w danej branży. Nierzadko też konieczne są studia podyplomowe. Musi być to także poparte praktyką zawodową, oczywiście udokumentowaną, w tej samej branży. Konieczna jest też niekaralność, niekiedy również dobra opinia środowiska zawodowego. Trzeba też przynależeć do danej grupy – izby zawodowej. Są to wymagania, które należy spełnić przy ubieganiu się o ten tytuł – wymagania podstawowe. Poszczególne branże mogą zaś jeszcze rozszerzać zakres tych wymagań. Bycie rzeczoznawcą to nie tylko przywilej i znaczący, prestiżowy tytuł. To także wielka odpowiedzialność zawodowa i moralna. Taka osoba musi liczyć się z tym, że będzie wzywana do różnych spraw, często trudnych, dramatycznych, konfliktowych. Bycie rzeczoznawcą wiąże się też z funkcją biegłego sądowego, więc taka osoba będzie powoływana w określonych sprawach do wydania swojej opinii. Tak więc ważna jest skrupulatność, dokładność, wielka odpowiedzialność się z tym wiąże. Tytuł ten więc jest pewnym zwieńczeniem działalności zawodowej, ale też dużym wyzwaniem. Sprawy, w których opinie musi wydawać rzeczoznawca, mogą być bardzo wymagające, trudne, skomplikowane. Od decyzji rzeczoznawcy bardzo wiele zależy. To na pewno niezwykle stresująca i odpowiedzialna praca. Jest to też swego rodzaju zobowiązanie, bo ten tytuł wręcz zobowiązuje do zajęcia się pewnymi sprawami. Wiąże się też oczywiście z wymiernymi profitami. Jest na pewno docenieniem danej osoby, jego całej przeszłości zawodowej. By wypracować sobie możliwość pozostania rzeczoznawcą, trzeba się faktycznie mocno natrudzić. To zwieńczenie sukcesów zawodowych. Jednocześnie oczywiście przyjmowanie na siebie nowych, bardzo ważnych obowiązków. Opinie rzeczoznawców bywają bardzo różne, czasem ich wyliczenia się różnią. Dlatego tak naprawdę nie zawsze zawód rzeczoznawcy jest tak dobrze postrzegany. Na pewno trzeba być gotowym na to, że nie będzie to miła i przyjemna praca, nie zawsze będzie też doceniana. Rzeczoznawca jest na pierwszej linii ataku. Niestety bierze on więc na siebie wielkie zobowiązane, z którego musi się zawsze odpowiedzialnie wywiązywać. Sprawy sądowe mogą być trudne i skomplikowane, często ich wynik zależy właśnie od tego, jaką opinie wyda rzeczoznawca. Tak więc wielkie sprawy finansowe mogą od niego zależeć. Na pewno w swojej karierze rzeczoznawca spotka się z bardzo trudnymi, spornymi, wręcz kryzysowymi sytuacjami, będzie musiał podejmować wiążące, wręcz rozstrzygające decyzje, gdyż sąd właśnie na podstawie jego opinii wydaje wyrok. Rola rzeczoznawcy jest więc służenie swoją wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie, w której występuje jako biegły. To konieczne, by mogły być wydawane sprawiedliwe wyroki, gdyż niektóre sprawy wymagają po prostu szczegółowej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego powstała instytucja biegłych sądowych, którzy właśnie taka rolę w procesach sadowych pełnią. Niestety niektóre sprawy sądowe się przeciągają, są prowadzone wręcz latami. Rzeczoznawcy bywają oskarżani o nieodpowiednią pracę, o złe opinie, na korzyść którejś ze stron. Tak więc na pewno w tym zawodzie przyda się silna psychika i umiejętności podejmowania decyzji, wiążących i ważnych. Dotyczących różnych spraw. Dotyczących niekiedy naprawdę bardzo wysokich sum, więc ta odpowiedzialność jest naprawdę znacząca. Praca rzeczoznawcy to więc duże wyzwanie.

Dodaj komentarz