Operat – efekt pracy rzeczoznawcy

businessman hand drawing 3d house with human icon as insurance concept
businessman hand drawing 3d house with human icon as insurance concept

Urzędnik, a takim mianem można nazwać rzeczoznawcę, sporządza na koniec swojej pracy dokument. W tym wypadku jest on dosyć specyficzny i ma własną nazwę. Efektem dokonania oceny rzeczoznawcy jest tak zwany operat. To dokument będący pisemnym opisem danego zagadnienia technicznego lub wyceny wartości. Operat będzie miał nieco inny wygląd, zależnie od tego, w jakim celu został sporządzony. Przyjrzyjmy się szczegółowo wybranym jego typom:

  • Szacunkowemu;

  • Kolaudacyjnemu;

  • Ewidencyjnemu;

Najczęściej możemy się spotkać z operatem szacunkowym. Co oznacza ta nazwa? Operat szacunkowy jest oceną wartości nieruchomości. Jest uznawany za dokument urzędowy i formalnie przygotowuje go rzeczoznawca w sposób autorski. Jedyna jego możliwa forma to forma pisemna. To, że jest dokumentem urzędowym znaczy tyle, że może on stanowić dowód faktycznego stwierdzenia wartości danej nieruchomości.

Jak dokładnie wygląda taki dokument? Jakie informacje są w nim zawarte? W skład operatu szacunkowego dotyczącego wartości nieruchomości wchodzą opinie dotyczące tejże. Operat taki z konieczności jest sporządzany przez licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych. Co wchodzi w jego skład? Operat ten określa zakres wyceny, jego cel, oraz określa na jakiej podstawie dokonało się wyceny. Opis jest szczegółowym wyliczeniem stanu nieruchomości, określenia jaki jest plan istnienia nieruchomości (jej przeznaczenie). Sama ocena wartości musi być szczegółowo umotywowana i opisana, wraz z informacją na temat dokładnych szczegółowych wyliczeń i ich podstaw (źródła danych).

Czasem praca rzeczoznawcy polega na potwierdzeniu stanu faktycznego z istniejącymi już dokumentami. Istniejący operat szacunkowy należy bowiem czasem odnowić, to znaczy potwierdzić jego ważność. W takim wypadku rzeczoznawca opiniuje istniejący już dokument oraz sprawdza prawidłowość ocen. Czasem natomiast sytuacja formalna wymaga dokonania zaopiniowania operatu szacunkowego. Tu także potrzebna jest pomoc rzeczoznawcy. W tym celu sprawdza się czy został on (operat) stworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz czy został stworzony zgodnie z celem przeznaczenia.

Operaty są dokumentami ujednoliconymi, tak by można było je z powodzeniem wykorzystywać w każdym rejonie kraju, niezależnie od tego, gdzie zostały sporządzone. Te sprawy są więc uregulowane prawnie. Nie musimy więc obawiać się, że czynności rzeczoznawcy będzie trzeba powtórzyć, jeśli na przykład sprawa sądowa odbywa się w innym rejonie, niż nieruchomość.

Operat kolaudacyjny to nic innego, jak tylko zbiór dokumentów, który stanowi dowód dobrze, zgodnie z umową, wykonanych przez rzeczoznawcę prac. Dostarcza się go wraz z dokumentacją projektu oraz szczegółowym kosztorysem.

Operat ewidencyjny sporządzany jest przez pracowników geodezji. Wchodzi w skład tworzonej dokumentacji i uzupełnia bazy danych ewidencyjnych dotyczących zarówno gruntów, jak i budynków. Na taki operat składa się:

  • Kopia odpowiedniego fragmentu mapy;

  • Wydruki raportów komputerowych dotyczących aktualnych danych ewidencyjnych;

  • Dowody uzasadniające wpisy do danych ewidencyjnych.

Dodaj komentarz