Kim jest rzeczoznawca?

rzeczoznawca-budowlanyRzeczeczoznawca to tytuł przyznawany na podstawie odpowiednich przepisów, przyznawany osobom charakteryzującym się wysokimi kwalifikacjami i dodatkowo z udokumentowanym doświadczeniem w danej dziedzinie.

Wymagania jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o tytuł rzeczoznawcy określają przepisy. Podstawowe przepisy wymagają, aby osoba starająca się o tytuł rzeczoznawcy ukończyła odpowiedni kierunek uczelni wyższej lub studiów podyplomowych spełniających pewne minimum programowe, odbyła praktyki przewidziane przepisami prawnymi, które jednocześnie spełniają wymogi programowe i po odbyciu zostaną potwierdzone przez osoby czy instytucje nadzorujące praktykę. Czasami zdarza się konieczność dodatkowej opinii środowiska zawodowego albo kilku osób posiadających już dany tytuł rzeczoznawcy. Od rzeczoznawcy wymaga się, aby należał do odpowiedniej organizacji(izby zawodowej). Przyszły rzeczoznawca musi wykazać się zaświadczeniem o niekaralności i zdać egzamin. Rzeczoznawstwo w każdej dziedzinie związane jest z ogromną odpowiedzialnością. Rzeczoznawstwo wykonywane jest w różnych dziedzinach i dlatego można je podzielić i następnie wyodrębnić rzeczoznawców majątkowych(na podstawie przepisów ustawa o gospodarce nieruchomościami), rzeczoznawców budowlanych(w oparciu o prawo budowlane), rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawców do spraw sanitarnoigienicznych, rzeczoznawców samochodowych.

Aby zostać rzeczoznawcą należy poddać się postępowaniu kwalifikacyjnemu nadzorowanemu przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Po zapoznaniu się z wynikami tego postępowania Minister Infrastruktury i Rozwoju nadaje uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i są to etapy : wstępny oraz egzamin. W trakcie postępowania wstępnego Komisja sprawdza wymogi formalne złożonych dokumentów. Po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów Komisja wysyła zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu pisemnego. Z kolei egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru. Po zaliczeniu testu pisemnego(zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej 65 punktów) odbywa się egzamin ustny. Na egzaminie ustnym można odpowiadać na pytania dotyczące dwóch wykonanych projektów operatów szacunkowych sporządzonych podczas własnych praktyk lub odpowiadać na pytania dotyczące dwóch, wylosowanych przypadków wyceny nieruchomości
Rzeczoznawca majątkowy powinien wyceniać wartość nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w danym momencie standardami, zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej oraz z zachowaniem szczególnej staranności ze względu na charakter zawodu. Wycena ma się odbyć w sposób obiektywny i niezależny.

Efekty wyceny nieruchomości przedstawiane są na piśmie . Określeniu w trakcie wyceny podlegają takie wartości jak : rynkowa odtworzeniowa nieruchomości, propozycja bankowo-hipoteczna dotycząca wartości nieruchomości oraz wartość katastralna nieruchomości.

W wycenie można również określić koszt odtworzenia obiektów budowlanych, koszt odtworzenia drzewostanów leśnych lub zadrzewień, a nawet zasiewów i upraw oraz wartość dla indywidualnych potrzeb inwestora.

Rzeczoznawca powinien wykonywać swoje obowiązki na podstawie przepisów prawa i standardów zawodowych. Rzeczoznawca ma prawo określić wartość nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.