Jak wybrać rzeczoznawcę?

office-594132_1920Wycena nieruchomości jest zbyt poważną sprawą, aby jej dokonywała przypadkowa osoba. Należy w tym przypadku wyszukać osobę zajmującą się wyceną zawodową i sprawdzić czy posiada właściwe przygotowanie i odpowiednie uprawnienia.

Wymagania jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o tytuł rzeczoznawcy określają przepisy. Podstawowe przepisy wymagają, aby osoba starająca się o tytuł rzeczoznawcy ukończyła odpowiedni kierunek uczelni wyższej lub studiów podyplomowych spełniających pewne minimum programowe, odbyła praktyki przewidziane przepisami prawnymi, które jednocześnie spełniają wymogi programowe i po odbyciu zostaną potwierdzone przez osoby czy instytucje nadzorujące praktykę. Czasami zdarza się konieczność dodatkowej opinii środowiska zawodowego albo kilku osób posiadających już dany tytuł rzeczoznawcy. Od rzeczoznawcy wymaga się, aby należał do odpowiedniej organizacji(izby zawodowej). Przyszły rzeczoznawca musi wykazać się zaświadczeniem o niekaralności i zdać egzamin. Rzeczoznawstwo w każdej dziedzinie związane jest z ogromną odpowiedzialnością. Rzeczoznawstwo wykonywane jest w różnych dziedzinach i dlatego można je podzielić i następnie wyodrębnić rzeczoznawców majątkowych(na podstawie przepisów ustawa o gospodarce nieruchomościami), rzeczoznawców budowlanych(w oparciu o prawo budowlane), rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawców do spraw sanitarnoigienicznych, rzeczoznawców samochodowych.

Aby zostać rzeczoznawcą należy poddać się postępowaniu kwalifikacyjnemu nadzorowanemu przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Po zapoznaniu się z wynikami tego postępowania Minister Infrastruktury i Rozwoju nadaje uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i są to etapy : wstępny oraz egzamin. W trakcie postępowania wstępnego Komisja sprawdza wymogi formalne złożonych dokumentów. Po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów Komisja wysyła zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu pisemnego. Z kolei egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru. Po zaliczeniu testu pisemnego(zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej 65 punktów) odbywa się egzamin ustny. Na egzaminie ustnym można odpowiadać na pytania dotyczące dwóch wykonanych projektów operatów szacunkowych sporządzonych podczas własnych praktyk lub odpowiadać na pytania dotyczące dwóch, wylosowanych przypadków wyceny nieruchomości
Uprawnienia rzeczoznawcy można sprawdzić w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju obecnie dostępne nawet w formie elektronicznej. Natomiast każdy rzeczoznawca majątkowy posiada świadectwo nadania uprawnień przez właściwego Ministra.

Cechą charakterystyczną rzeczoznawcy jest fakt, że posługuje się pieczęcią jednolitą dla wszystkich rzeczoznawców( owalny kształt i daje niebieski odcisk tuszowy), poza tym na pieczęci znajdują się podstawowe informacje jak imię i nazwisko, adres oraz numer uprawnień. Dodatkowo rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany posiadać ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanym zawodem.