Dokumenty od rzeczoznawcy

wycena-nieruchomosci-300x300Rzeczoznawca majątkowy powinien wyceniać wartość nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w danym momencie standardami, zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej, z zachowaniem szczególnej staranności ze względu na charakter zawodu. Wycena ma się odbyć w sposób obiektywny i niezależny. Operat szacunkowy sporządza się na piśmie i powinien zawierać takie elementy jak określenie nieruchomości, zakres wyceny i jej cel, opis stanu nieruchomości, źródła danych o nieruchomości, wskazanie przeznaczenia wynikającego z planu miejscowego, analizę i charakterystykę rynku nieruchomości, zastosowane podejścia, metody i techniki szacowania, rodzaj określanej wartości.

Operat szacunkowy ważny jest tylko przez 12 miesięcy od daty jego przygotowania, chyba że nastąpiły zmiany w przepisach lub w czynnikach mających wpływ na wartość.

Rzeczoznawca majątkowy posiada następujące uprawnienia :dokonywanie określania wartości nieruchomości łącznie z maszynami i urządzeniami trwale związanymi z nieruchomością, sporządzanie opracowań i ekspertyz, dotyczących rynku nieruchomości oraz doradztwa, wyceny nieruchomości jako środków trwałych, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji, efektywności inwestowania w nieruchomości, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, skutków finansowych uchwalania i zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali.

Wycena nieruchomości wykonywana jest w sposób pisemny. Określeniu w trakcie wyceny podlegają wartości: rynkowa nieruchomości, odtworzeniowa nieruchomości, propozycja bankowo-hipoteczna wartości nieruchomości oraz wartość katastralna nieruchomości.

W wycenie można również określić koszt odtworzenia obiektów budowlanych, koszt odtworzenia drzewostanów leśnych lub zadrzewień oraz zasiewów i upraw, a także wartość dla indywidualnych potrzeb inwestora.

Rzeczoznawca powinien wykonywać swoje obowiązki na podstawie przepisów prawa i standardów zawodowych. Rzeczoznawca ma prawo określić wartość nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

W celu poprawnego dokonania wyceny nieruchomości należy przygotować dokumenty. W przypadku nieruchomości lokalowej oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będą to aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (np. orzeczenie sądu), wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, rzut lokalu(dokumentacja techniczna), wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zaświadczenie o samodzielności lokalu i decyzja o przydziale lokalu.
W przypadku nieruchomości gruntowej niezabudowanej potrzebne będą : aktualny odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości, mapa zasadnicza, wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a także decyzja o warunkach zabudowy.

W przypadku nieruchomości zabudowanej potrzebnymi dokumentami będą aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza, wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dokumentacja techniczna budynku, decyzja o pozwoleniu na budowę, pozwolenie na użytkowanie.